lördag 28 februari 2009

Europeisk nationalism

En av världens nyaste stater, den Europeiska Unionen, försöker aktivt att skaffa sig nya medborgare och säkerställa ett eget territorium. Svenskarna ska göras om till européer vilket bland annat tar sig uttryck i att svenska skolbarn får lära sig säga saker i stil med "vi i EU", svenskar erbjuds delta i val till EU:s parlament och påstås vara "EU-medborgare". Konungariket Sverige skall göras om till en underordnad provins eller vasallstat, något som de svenska riksdagsmännen aktivt stödjer. Ungefär som under 1700-talet då riksdagsmännen fick betalt av den ryska staten för att sätta Rysslands intressen före Sveriges. Lyckligtvis satte kung Gustav III stopp för detta och vi får hoppas på en liknande utveckling idag.

Européerna i Sverige vill föra riket ännu djupare in i mörkret genom ett medlemskap i EMU. De hävdar att Sverige är tvunget att gå med eftersom det ingår i själva EU-medlemskapet. Om så är fallet så var EMU-omröstningen också en folkomröstning om EU-medlemskapet. Inget riksdagsparti agerar emellertid för att ta tillvara på folkets vilja. Ser man på Vänsterpartiet och Miljöpartiet så röstade de redan 1994 i riksdagen för att Sverige skulle gå med i EU, och deras förmenta EU-motstånd har aldrig varit mer än symboliskt.

Centerpartister om gårdsnamn som kulturarv

Det verkar åtminstone finnas några politiker som tar utrotningen av gårdsnamnen på allvar. De tar upp flera av problemen som jag skrivit om i mina tidigare blogginlägg, men centerpartisterna verkar mena att det ännu inte har skett något beslut om att göra om gårdsnamn till gatuadresser. Som jag tidigare lyckats visa efter många månaders intensivt informationssökande så försvann gårdsnamnen från folkbokföringen 2006 i Östergötland Västanstång. Det är möjligt att vansinnet ännu inte drabbat Boråstrakten där de klarsynta centerpartisterna tydligen huserar, men det är ändå en smula märkligt. Detta speciellt med tanke på att det tydligen var 2003 som min hemkommun tog sitt beslut och Lantmäteriet borde gjort sin undersökning än tidigare. Processen har antagligen medvetet utförts i det tysta och så utdraget som möjligt för att undgå kritik och offentlig debatt.

En hel del nättjänster som kräver att man lämnar sin postadress har blivit omöjliga för mig att använda då de kräver att man har med siffror i sin adress. Ett effektivt knep då nätet är särskilt viktigt för personer på landsbygden, men det biter inte på mig. Oavsett om jag får hjälp av politiker som centerpartisterna i debattinlägget jag ovan hänvisade till eller inte så kommer jag fortsätta kampen. De fantasilösa och okunniga stadsborna ska inte få gå segrande ur striden.

fredag 27 februari 2009

Skiktat ägande

Angående fildelningsdebatten så är det viktigt att poängtera att upphovsrätt är en form av inskränkning i äganderätten. Med andra ord så är ägandet av exempelvis filmer på DVD-skivor skiktat. När människor sedan utvecklar ny teknik och nya tankegångar så blir det snabbt omöjligt att säga vem som har rätt till vad. Lösningen blir då liksom tidigare i historien att försöka samla ägandet. Då blir naturligtvis frågan om vem som skall få hela kakan och vem som skall mista de delar som man ursprungligen haft.

Tre rättssociologer har på ett bra sätt problematiserat fildelningen på DN Debatt:

"Dock med ett undantag: framställning och kopiering av exemplar för
enskilt bruk får ske för framställarens eget behov eller nyttjande inom
familje- och umgängeskretsen."

Upphovsrätten har alltså haft tydliga begränsningar, men dessa har numera spelat ut sin roll. Märkligt nog så låter man en domstol sysselsätta sig med en fråga trots att den lag den har att döma efter saknar all relevans i den situation som uppstått. Rimligen måste detta leda till en friande dom i målet mot Pirate Bay, då rättsprincipen att allt som inte är förbjudet är tillåtet generellt gäller.

Om det nu skulle vara kriminellt att fildela kan man undra varför statsminister Reinfeldt gått ut och sagt att man inte kan kriminalisera en hel ungdomsgeneration. Varför väcka frågan överhuvudtaget om det redan var förbjudet? Sanningen är naturligtvis att fildelning inte alls är olagligt utom i vissa extremfall. Trots det så påstås det gång på gång att det skulle vara olagligt att fildela något med upphovsrätt utan tillstånd. Att göra fildelning olagligt skulle innebära en enorm konfiskation av människors egendom på samma sätt som om man bestämt att alla köpfilmer i själva verket är hyrfilmer och gått in i människors hem och återtagit de icke återlämnade "hyrfilmerna.

fredag 20 februari 2009

Nu ligger lag i spjutstångs ände

Materialrätten som den ser ut idag är så pass föråldrad att den inte längre kan användas. Ett uppbåd av stjärnartister vill inskränka "illegala" fildelares rättigheter. Upphovsrätten har dock aldrig tänkts att vara en slags suveränitetsrätt där rättigheter som förts vidare helt plötsligt kan dras in på upphovsrättsinnehavarens begäran. Rättighetsanspråken skiktade och baserade på föreställningar och teknik som inte längre har någon betydelse vilket gör det skandalöst att i domstol försöka ge all rätt åt ena eller andra sidan. Ett tydligt exempel på hur den tekniska utvecklingen påverkat ges i det här inlägget om exemplarförsäljning.lördag 14 februari 2009

Feodala rövarbaroner

Återigen försöker de feodala rövarbaronerna att utvidga sina rättigheter på andras bekostnad. Upphovsrättsinnehavarna kommer säkerligen inte ge sig förrän de erkänts full äganderätt till Det anses tydligen vara en smidig affärsidé att först påstå sig sälja något till någon och sedan påstå att man fortfarande äger det man sålt.

Ipred skulle ha införts redan 2006, Sverige har dömts för att det införts för sent, och i kontakten med polisen är det tydligt att de har svårt att hitta utredningsresurser till upphovsrättsbrott.
Tydligen ska Konungariket Sverige ha "dömts" för att inte ha genomfört Ipred tidigare. Återigen en kränkning av Hans Heliga Majestät Konungens suveränitet. Främmande makt vill inskränka svenskarnas rättigheter, men förhoppningsvis kommer riksdagen inte att tillåta detta.

Ipred-lagen är löjlig och omöjlig, den är dessutom retroaktiv till sin natur vilket Hans Majestät Konungen uttryckligt fördömt.   
onsdag 11 februari 2009

Kyrkan i Sverige och Antikrist

I och med reformationens införande så kom kyrkan i Sverige i konflikt med påven i Rom. Kyrkan i Sverige kallade sig under tidigmodern tid inte för "Svenska kyrkan", utan såg sig som en del av den universella (katolska) kyrkan. Det var istället påven och de som böjde sig för hans vilja som avfallit från den rätta tron. Bland lutherska teologer kom därför påven eller snarare påvedömet att förstås som Antikrist. Denna syn tog olika uttryck i svenska religiösa texter, exempelvis så står det i kommentaren till Upp 18:2 "Fallet, fallet är det stora Babylon" följande: "Thet är thet frögderop öfwer Påwens nederfall". De mest intressanta texterna som utpekar påven som Antikrist är dock de båda Antikristpsalmerna i 1695 års psalmbok. Här är de i fulltext:

Om Antichristo.
236.
1. O Rom/ går thet nu så medh tigh/
Som hafwer stålt här lefwat/
Och tin Påfwe nogh wäldelig
Öfwer all werld uphäfwet:
Och giorde tigh båld medh mycken wåld/
Tin macht gick öfwer alla:
Förachtade så både stora och små/
Som eij wille til tigh falla.

2. Land/ rijke och theras förmän
Tu achtade ganska ringa/
Aldrig tänckte tu i werlden änn/
At tigh skulle någon twinga:
Nu kom här fram en ringa man:
Gudz Ord hade han i munnen/
Och slog tigh om/ o starcka Rom/
Thet trodde tu ingalunda.

3. Alle weta nu wäl medh sigh
Genom Gudz Ord och nåde/
At tu och tin Afgudh medh tigh
hafwa oß kommit i wåda/
Och oßförfördt ifrå Gudz Ord/
På menniskiors dicht och funder/
Och så förwändt och nedersänckt
I tin falskheß afgrunder.

4. För Gudi och hans helga Christ
Tu tigh en Afgudh upreste/
Som är then sanna Antichrist/
Thet Skriften wäl bewijste:
Han är ju then/ som sigh alleen
Lät aldrahelgast kalla;
Och giorde såsom skrifwit står/
Igenom Propheter alla.

5. Sij/ man haar dyrckat för en Gudh/
Och giordt stoor prijs och ähra
Then stora Babyloniske brudh;
Som medh sin falska lära
Hafwer bemängt/ och mångom skänckt/
Af the jorderikes Förstar;
Betwingat mång/ och giordt stoor twång/
Och ingen man betröstat.

6. Unger/ gammal/ qwinna och man/
Thet skolen i weta alle/
At Jesabel medh Babylon/
Hon är nu nederfallen:
Som satt i prijs/ och hölt sigh wijs/
Och giorde sigh mycket stålta/
I sitt högmodh emot Gudz Bodh;
Som hennes nedfall wålte.

7. Evangelium Gudz sanna Ord
War tigh af Gudh befallat/
At spisa then förskingrade hiord/
Så wijdt öfwer werlden alla;
At wij medh roo/ och hiertans troo
Bekänne Gudz Namn och ähra/
Och fruchte then som är alleen
Uthöfwer alt en Herre.

8. Nu haar man mera fruchtat tigh/
Som äst i synden födder/
Än sielf Gudz Son af Himmelrijk/
Then ther för oß är döder.
Tin lagh och bann omkring all land
Fast räddes både man och qwinna:
Nu gifwe Gudh at all tin budh
Må snart en ända finna!

9. Ja/ synder medh theß stora krafft/
Förlätstu swårliga många/
Sade at ingen blef förtapt/
Om tu kunde godzet fånga:
Aldrig war sagt til thenna macht/
At bruka tin egen wilja;
Men medh Gudz Ord then Christna hiord/
Från sina synder skilja.

10. Then helga Skrift haar tu förwändt/
Oß til stoor nödh och wånda/
Och obarmhertigt them förbrändt/
Som mot tigh wille stånda:
Nu hafwer Gudh tin falska budh
All werlden uppenbarat/
Och medh sin Ord then klena hiord/
Sina wägar rätt förklarat.

11. Ofödder är then menniskia än/
Som kan alt spel beskrifwa/
Ther Påfwen medh så många alleen
I werlden plägar drifwa;
Medh munckerij och mångt partij/
The honom äro like/
Hans creatur hwart i sin skrudh
Uthstängde från Gudz Rijke.

12. Nu bedie wij tigh/ JEsu båld/
Tu högst i Himmels throne/
Fräls oß från Påfwens grymma wåld;
Och all wår synd försone:
Ty tu alleen förwist är then/
Som hielper och tröstar alla:
Ho tina nådh af öfwerdåd
Försmår/ skal ewigt falla.

237.
1.Gudh Fader wilje wij prisa/
Och JEsum hans enda Son/
Medh härlig sång och wisa;
Thet är oß til en stoor mohn/
At wij honom tacke och ähre/
Och rätt af hiertans grund/
För sina helga läro/
Både nu och i all stund.

2. Fordom tijd war thet talat
Af helga Propheters munn/
Och war en lång tijd dwalat/
Til ena tilskickada stund/
At komma skulle hunger och plåga/
Doch eij på brödh eller must/
Men menniskian skulle fråga
Efter siälenes enda kost.

3. En Ulfwer war uprunnen
Ibland de kallade fåår/
Och wardt medh machten funnen/
At skingra åhr ifrån åhr:
Han kunde sigh aldrig mätta
Af theras miölck ock blodh/
Medh olagh och orätta:
Han war them intet godh.

4. Thet willdiur haar sitt säte
I JEsu heliga stadh/
Och haar sin Gudh förgätit:
Thet är upfylt medh haat;
Och wil the herdar förderfwa/
Alt medh en sådan acht/
Thet menar sigh förwerfwa
Öfwer fåren alla macht.

5. Thet war stoor jämmer och plåga
Ibland then fattiga hiord;
Ty ingen torde wåga
Uthsprida Gudz heliga Ord/
För thenna Ulfwen arga/
Alt medh sitt swåra hoot;
Ty han mån döda och sarga
Them honom stodo emot.

6. Öfwer thenna wedermödo
Lät Gudh förbarma sigh/
At thetta willdiur snöda
Så foor medh list och swijk:
Ty sände Gudh sin Anda
I thenna werlden nidh/
At lära oß förstånda
Och känna Christi frijd.

8. Gudz klara Ord och rena/
Som siälenes hälsa är/
Wil oß then ulf förmena/
Som afwund ther widh bär/
At thet skal oß förklaras
Alt medh sin rätta grund/
Han finner sigh ther at snärjas/
Hwar dagh och allan stund.

9. O ädle JEsu Christe/
Gudz Son af Himmelrijk!
Som oß aldeles uthwijste
(Theß wele wij prisa tigh)
Huru wij skole öfwerwinna
Then leda Antichrist:
At han kan sielf besinna
Sigh snärjas medh sin list.

10. Förminskas skal titt wälde/
Tu grymme Antichrist:
Tina lemmar och uppehälle
Hafwa redo fångit en brist:
Och ytterst skal Gudz Ande/
Som går af Christi munn/
Tigh dräpa utan wånda:
Så ändas werldsens stund.

11. At så skal skee och hända/
Thet haar oß Skriften lärdt/
Titt rijke skal fåå en ända/
Som hafwer en lång tijd härdt:
Then länge war i lönde/
Han är nu uppenbar/
Som allom Gudz Ord sönde/
Och lärde sin egen paar.

12. Ho ästu arge dåre/
Som undrar här uppå?
Tu må wäl fälla tårar/
At tu kunde weta fåå/
Och lära then rätta wägen/
Som leder til ewigt lijf/
Och icke wara så trägen
I håhn och fåfängt kijf.

13. Wil tu nu thet rätt weta/
Så fly all mennisklig dicht:
Apostlar och Propheter/
Och all then helga Skrift/
Gifwa tigh thet tillkämma/
Om tu them sökia wilt/
Hwart tu skalt hamna och lända:
Gudh ware oß allom mild!"till rikets oboteliga skada och deras winning"

Är namnet på en ny bok av Thomas Magnusson, utgiven av Historiska institutionen vid Göteborgs universitet. Boken behandlar kritiken som fanns mot det Ostindiska kompaniet under 1700-talet och är mycket läsvärd.

Liksom Ostindiska kompaniets män påstår handelsmännen som tjänar pengar på ”upphovsrätten” att deras handel ger rikedom och välfärd åt folket i vårt rike. Deras föråldrade syn på immaterialrätten är en del i feodalismen som alltmer stärker sitt grepp om Konungariket Sverige.

Äganderätt av olika slag förändras ständigt med människors värderingar och förändringar i teknik och organisation. De historiska avhandlingarna Disciplinering och konflikt av Anders Florén och Att hävda sin rätt av Maria Ågren tar upp intressanta aspekter av detta. Den äganderätt som kom att utvecklas under 1700-talets Sverige var avgörande för proletariseringen av den svenska allmogen. Justitiekanslern vägrade att hjälpa de drabbade, men det behöver inte alltid bli de redan mäktiga som går segrande ur sådana strider. Ett exempel är inrättandet av offentliga bibliotek vilka under 1800- och 1900-talen kom att fylla samma funktion som internet och fildelning gör idag.

Digital teknik, internet och fildelning är verkligen stora förändringar som säkert kommer att påverka samhällets lagar och regler ytterligare. Det kan komma att sluta med att antingen upphovsrättsinnehavarna eller fildelarna står där som totala förlorare. Det som borde göras nu är att regeringen tar sitt ansvar och stoppar den kommande rättegången mot Pirate Bay. Risken är tyvärr stor att statsministern och hans privata sammanslutning av partipolitiker (regeringen) som vanligt är handlingsförlamade. Den äganderätt privatpersoner förvärvat genom att köpa (istället för att hyra) exempelvis musik-CD och filmer riskerar att urholkas. Lägg därtill begränsandet av informationsflödet så är det uppenbart att antipiratligan gör riket obotlig skada endast för deras vinning.