fredag 15 juni 2012

Skolverket bryter mot grundlagen

Den årliga debatten om skolavslutning i kyrkan pågår just nu. Förutom ateisterna ledda av Christer Sturmark så är det även byråkraterna som känner sin makt hotad. Chefsjuristen vid Skolinspektionen påstår att reglerna är tydliga, men tyvärr för Skolinspektionen och Skolverket så är Konungariket Sveriges grundlag ännu tydligare. Som Lars Flemström påpekar så är religiös påverkan tillåtet enligt Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna vilket Europadomstolen också bekräftat. Kommunernas självständighet är en grundpelare i den svenska grundlagen och skolan är kommunal. En myndighet får inte heller lägga sig i vad en annan myndighet beslutar, så det är varje skolas rektor som avgör var skolavslutningen ska ske och inte Skolverket. Grundlag och Europakonventionen gäller före vanlig lag är en annan relevant grundlag i sammanhanget. Det Skolverket gör är att bryta mot ett flertal grundlagar vilket måste ses som oacceptabelt. Det är alltså inte frågan om något lagbrott eller civil olydnad att anordna skolavslutning i kyrkan, det rör sig bara om myndighetsutövning enligt grundlagen och utövande av svensk kultur och tradition

Freedom Wears a Crown

John Farthing är en monarkistisk filosof som skrev den banbrytande boken Freedom Wears a Crown som gavs ut efter författarens död. I boken utgår Farthing från att världen är delad mellan amerikansk republikanism och socialistisk marxism men att det finns en tredje väg mellan dessa. Så här beskriver han den tredje vägen:

There is no such pride and presumption in the ideal of kingdom. It knows nothing of absolute perfection, whether of the present state of liberty, or of a future state of communism. It seeks only to retain what it knows to be good and to attain to whatever is better. And meantime to perform the duties of the moment in which past and future are fused.

Utgångspunkten är alltså att fokusera på det som anses vara bra och försöka förbättra det. Problemet med republikanism och socialism är alltså att de strävar efter absolut perfektion vilket enligt Farthing aldrig kan uppnås och etablerar grundlagar som är tänkta att gälla för alla i alla tider. Det senare kallar Farthing för den högsta dårskapen eftersom det inte går att förutse vad som kommer att anses bra i framtiden och det knipper banden med det förflutna. Monarkin och parlamentet är grunderna i den tredje vägen då de baseras på den samlade erfarenheten från historien. Istället för att bygga på enskilda ideologer så bygger man på tänkandet och erfarenheten från generationer av män och kvinnor.

måndag 11 juni 2012

Den australiska kungshymnen

Australiens premiärminister Julia Gillard vägrade under sin drottnings diamantjubileum att sjunga med i den australiska kungshymnen. Finansministern Penny Wongs förklaring till detta märkliga beteende var att påstå att premiärministern inte kunde texten till God Save the Queen eftersom det är en utländsk hymn. Australien framstår som en utmanare till titeln om vilket land som har mest korkade politiker. Att som medlem i regeringen inte känna till det egna landets kungshymn är osedvanligt okunnigt.