fredag 15 juni 2012

Skolverket bryter mot grundlagen

Den årliga debatten om skolavslutning i kyrkan pågår just nu. Förutom ateisterna ledda av Christer Sturmark så är det även byråkraterna som känner sin makt hotad. Chefsjuristen vid Skolinspektionen påstår att reglerna är tydliga, men tyvärr för Skolinspektionen och Skolverket så är Konungariket Sveriges grundlag ännu tydligare. Som Lars Flemström påpekar så är religiös påverkan tillåtet enligt Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna vilket Europadomstolen också bekräftat. Kommunernas självständighet är en grundpelare i den svenska grundlagen och skolan är kommunal. En myndighet får inte heller lägga sig i vad en annan myndighet beslutar, så det är varje skolas rektor som avgör var skolavslutningen ska ske och inte Skolverket. Grundlag och Europakonventionen gäller före vanlig lag är en annan relevant grundlag i sammanhanget. Det Skolverket gör är att bryta mot ett flertal grundlagar vilket måste ses som oacceptabelt. Det är alltså inte frågan om något lagbrott eller civil olydnad att anordna skolavslutning i kyrkan, det rör sig bara om myndighetsutövning enligt grundlagen och utövande av svensk kultur och tradition

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vilken grundlag då? Skulle vara lämpligt att citera den grundlag man inbillar sig stå över de demokratiskt fattade besluten. Så en missuppfattning. Varje enskild skola är INTE en myndighet. Däremot är skolverket en myndighet.
Jo, om man bryter mot skollagen så bryter man mot lagen.
Att påtvinga barn religion strider naturligtvis mot religionsfriheten

medundersåte sa...

Det behandlas i flera grundlagar.
Regeringsformen kapitel 11 §14 "Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag." Grundlagarna är alltså demokratiskt fattade och står över andra lagar.

Jag har inte påstått att varje enskild skola är en myndighet, däremot så har inte bara staten utan även kommunerna självständiga myndigheter.
Regeringsformen 12 §2: "Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag."
Den kommunala grundskolan faller under RF kapitel 14 om kommunernas självstyrelse, som också slås fast i kapitel 1 §1.

Successionsordningen förkunnar att Konungen alltid skall vara av den rena evangeliska läran, så det kan knappast ses som förvånande att ha skolavslutningar i kyrkan. Ej heller kan detta påstås vara att påtvinga barn religion. Det rör sig om en naturlig del av samhället och det är skolans uppgift att lära eleverna om hur vårt samhälle ser ut och fungerar.

Det är alltså ingen som bryter mot skollagen i detta fall. Om man skulle gå på Skolverkets och Skolinspektionens fundamentalistiska omtolkning av skollagen så skulle religion i praktiken inte kunna utövas annat än i hemlighet. Vilket strider mot RF kapitel 2 §1 "6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion."

Det är uppenbart att det saknas kompetens och förmåga inom Skolverket och Skolinspektionen att relatera till religion. Det om något är skrämmande.